صراط مستقیم از منظر خلیفه دوم

[ad_1]


صراط مستقیم از منظر خلیفه دوم

صراط مستقیم از منظر خلیفه دوم

?«به خدا که شایسته ترین فردی که مردم را به طریق حق وادار نماید علی است اگر به خلافت برسد».

?و نیز از همو در روایتی دیگر می گوید :

?«اگر علی خلافت را به دست بگیرد، قطعاً مردم را به حق مبین و صراط مستقیم وادار خواهد نمود».

?منابع از کتب برادران اهل سنت:

?ابن عبدالرزاق(استاد بخاری) در کتاب المُسَنَّد؛ج5،ص446.
?الامامه والسیاسه؛ج1،ص43
?انساب الاشراف؛ج5،ص18
? تاریخ طبری؛ ج3،ص301
?تاریخ اسلام(ذهبی)؛ج3،ص305
? الولایه والنّهایه(ابن کثیر دمشقی)؛ج7،ص165و…

? «ای ابن عباس، علی شایسته ترین افراد برای خلافت است ولی قریش تاب تحمل خلافت او را ندارد»

منابع از کتب برادران اهل سنت:

?تاریخ یعقوبی؛ج2،ص158.

صراط مستقیم از منظر خلیفه دومصراط مستقیم از منظر خلیفه دوم


امام علیعمر

[ad_2]

لینک منبع